அதிகாரம் 004 – அறன் வலியுறத்தல்

குறள்: 31/1330

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு

உரை:
சிறப்பையும் செல்வத்தையும் தரும் அறத்தை விட வேறெதுவும் வேண்டாம் உயிர்க்கு.

குறள்: 32/1330

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு

உரை:
அறத்தினை விட மேன்மை தருவதறகும், அதனை மறத்தலை விட கேடு தருவதறகும் வேறெதுவுமில்லை.

Continue reading “அதிகாரம் 004 – அறன் வலியுறத்தல்”

அதிகாரம் 003 – நீத்தார் பெருமை

குறள்: 21/1330

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு

உரை:
ஒழுக்கத்திற்காக விரும்பியதை துறந்தோரை, மாந்தர்கள் மட்டுமன்றி நற்நூல்களும் போற்றி புகழும்.

குறள்: 22/1330

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று

உரை:
உலகநலனுக்காக ஆசைகளை துறந்தோரது புகழானது ,இதுவரை மண்ணில் பிறந்து, இறந்தோரை எண்ணுதல் போல் அளவிலடங்காதது.

Continue reading “அதிகாரம் 003 – நீத்தார் பெருமை”

அதிகாரம் 002 – வான்சிறப்பு

குறள்:11/1330

வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று

உரை:
உயிர்கள் அனைத்திற்கும் உணவளித்து உலகினை அழிவில் இருந்து காப்பாற்றும் மழைநீரே உண்மையான அமிர்தமாகும். Continue reading “அதிகாரம் 002 – வான்சிறப்பு”

அதிகாரம் 001 – கடவுள் வாழ்த்து

குறள்: 1/1330

அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

உரை:
தமிழில் மூத்த எழுத்தினை முதலெழுத்தாக கொண்டது போல்,மூத்தோரை கடவுளாக மதித்தல் வேண்டும்
Continue reading “அதிகாரம் 001 – கடவுள் வாழ்த்து”